Kwaliteit

Om onze kwaliteit te monitoren leggen wij vragenlijsten voor aan leerlingen, ouders en leerkrachten. Die vragenlijsten geven ons een beeld over bijvoorbeeld de tevredenheid van ouders, of de veiligheidsbeleving op school. Ook worden er audits uitgevoerd; wij bezoeken andere scholen en andere scholen bezoeken ons. De resultaten van ons onderwijs zijn door de opbrengsten van toetsen met elkaar te vergelijken. Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op deze pagina.

In ons kwaliteitshandboek wordt beschreven wanneer de verschillende onderzoeken plaatsvinden, waarom ze plaatsvinden en wat we met de resultaten doen. De resultaten van een onderzoek kunnen leiden tot aanpassingen in het beleid van de school. Die aanpassingen worden vervolgens beschreven in het schoolplan.

Resultaten 2019-2020

Vragenlijst Sociale Veiligheid

Onze leerlingen hebben twee vragenlijsten ingevuld: een reguliere vragenlijst en een vragenlijst over veiligheid. Wij nemen de beleving van onze leerlingen serieus en vinden een gevoel van veiligheid van groot belang. Veel van onze leerlingen hebben in het verleden minder positieve ervaringen opgedaan. Om onze leerlingen te helpen in het opdoen van succeservaringen en het gevoel van veiligheid nog verder uit te bouwen wordt het team van PI-school De Pionier geschoold in Competentievergrotend Werken en Verbindend Gezag. We zetten in op het versterken van een positieve sfeer en structuur in de klassen. Daarnaast gaan we leerlingen meer betrekken bij besluitvorming binnen onze school en zullen we leerlingen meer, vaker en in een eerder stadium informeren over schoolse zaken.

Vragenlijst Tevredenheid ouders

We zijn blij met de waardering die we hebben gekregen van de ouders die de vragenlijst hebben ingevuld. We hopen dat volgend jaar nog meer ouders de lijst zullen invullen. In schooljaar 2020-2021 gaan wij ouders  meer betrekken bij het opstellen van leerdoelen voor onze leerlingen. Tijdens de oudergesprekken zal er aandacht zijn voor een gezamenlijk doel. Ook is de communicatie met ouders een speerpunt. Wij zullen vaker en eenduidiger met ouders communiceren.

Vragenlijst Tevredenheid medewerkers

Medewerkers zijn veelal tevreden over het schoolbeleid en komen met plezier naar school. Het team is blij met alle ontwikkelingen op De Pionier. Actiepunt voor komend schooljaar is pedagogische en didactische scholing. Doel is het gevoel van veiligheid versterken en de ontwikkeling van de kinderen nog beter stimuleren.

De volledige onderzoeksresultaten zijn op te vragen bij de directeur.